INTERNATIONAL SCHOOLS AND
CONFERENCES ON SINTERING

I ICS
  
1975 Herceg Novi, Yugoslavia

II ICS   1979 Warszava, Poland
(From left to right) R. A. Andrievskii, S. Stolarž, D. Kolar, P. S. Kysly, W. Wlosinski, D. P. Uskoković, V. Mikijelj, L. Jakešova, G. S. Upadhyaya, M. M. Ristić, G. C. Kuczynski, S. Ya. Plotkin, D. Dužević, E. Labuška, V. V. Skorokhod, Yu. G. Dorofeyev

III ICS   1983 New Delhi, India
M. Komac, A. C. D. Chaklader, G. S. Upadhyaya, G. Petzow, S. Somiya, D. P. Uskoković

IV ICS   1987 Tokyo, Japan

V ICS 
 
1991 Vancouver, Canada

VI ICS 

1995 Haikou, P.R. China

VII ICS  2000 New Delhi, India